Santi-Júnior, Adelino de, Victor Wilson Botteon, Thiago Mastrangelo, and Marcelo Zacharias Moreira. 2018. “Trophic Ecology of Citrus Pests Based on Stable Isotope Analysis”. Scientia Agricola 75 (6):504-8. https://doi.org/10.1590/1678-992x-2016-0496.